Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Szolgáltató által üzemeltetett https://negyevszakhercegnoje.hu/ oldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar.

Szolgáltató adatai:

Név: Martosné  dr.Dulácska Csilla Gabriella e.v.

Székhely: 1118 Budapest, Holdvilág utca 4.

Levelezési cím: 1118 Budapest, Holdvilág utca 4.

Nyilvántartásba vev hatóság: Belügyminisztérium

Nyilvántartási szám: 57907769

Adószám: 59863256-1-43

Képviselő: Martosné dr.Dulácska Csilla

Telefonszám: +36304575352

E-mail: csilla@negyevszakhercegnoje.hu

Honlap: https://negyevszakhercegnoje.hu/

Bankszámlaszám: 11773023-01005620

és

Név: Martos Júlia Erzsébet e.v.

Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.10

Levelezési cím: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.10

Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium

Nyilvántartási szám: 53817934

Adószám: 69879458-1-43

Képviselő: Martos Júlia Erzsébet

Telefonszám: +36309228067

E-mail: juli@negyevszakhercegnoje.hu

Honlap: http://negyevszakhercegnoje.hu

Bankszámlaszám: 11773353-01192993

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Elérhetőség: +36 1/789-2789, support@tarhely.eu

Weboldal: https://tarhely.eu

Rendelkezések

 1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Btk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen Szabályzat 2022. augusztus 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3. Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A negyevszakhercegnoje.hu mint Weboldal, és az e Weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, és az Szjt. hatálya alá tartoznak. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

1.4. Adatkezelési szabályok: Az adatvédelmi tájékoztató megtalálható itt: https://negyevszakhercegnoje.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

1.5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: workshopok, tanfolyamok, e-bookok.

1.6. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs. Az árak tájékoztató jellegűek, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

1.7. A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

1.9. Rendelés menete

Felhasználó/Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével jelzi a termék megvásárlásának szándékát. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a ”megrendelés/ rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését., A csilla@negyevszakhercegnoje.hu vagy juli@negyevszakhercegnoje.hu címen e-mailben jelezheti felénk rendeléssel kapcsolatos kérdésétt. Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/ Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja/megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek: Felhasználó/ Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.)

1.11. A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.12. A megrendelések feldolgozása: A megrendelés beérkezése után Szolgáltató legkésőbb 3 munkanapon belül PDF formátumú díjbekérőt küld.

1.13. Fizetés módja: Megrendelő a díjbekérő megérkezése után átutalja az összeget a díjbekérőn megadott bankszámlaszámra. A vételár beérkezése után Szolgáltató 3 munkanapon belül elküldi a végszámlát és tanfolyami felületre való regisztrációhoz szükséges további információkat.

1.14. Teljesítés módja. Megrendelő a megadott hozzáfárásen regisztrálsz. Szolgáltató 3 munkanapon belül jóváhagyja a regisztrációt. Ezt követően Megrendelő örökös hozzáféréssel rendelkezik a videókhoz és a letölthető segédanyagokhoz.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

1.17. A Szolgáltató által nyújtott online anyagok (workshop, tanfolyam, e-book) nem helyettesíti az orvosi konzultációt és nem kezel egészségügyi problémákat.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: Megrendelő a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát. Ezt a juli@negyevszakhercegnoje.hu emailcímen jelezheti, és Szolgáltató

legkésőbb 14 napon belül visszautalja az árat.

1.18. A Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 Név: Martos Júlia e.v.

Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.10

Levelezési cím: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.10

Képviselő: Martos Júlia Erzsébet

E-mail: juli@negyevszakhercegnoje.hu

Honlap: http://negyevszakhercegnoje.hu

A Megrendelő szóban vagy írásban közölheti Szolgáltatóval a panaszát, amely az Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

1.20. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Üzemeltető a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.